Ю​САВ ФОНД​НЕ – ка​мăн ал​лине

Ну​май хват​тер​лĕ çурт​сен​че пу​рă​на​кан​сем ком​му​нал​лă пу​лă​шу​шăн кĕ​çех икĕ кви​тан​ци ил​ме ты​тă​нĕç: тÿ​лев пĕ​рин тă​рăх уп​рав​ляю​щи ком​па​ни хыс​ни​не кĕ​рет пул​сас​сăн, теп​ринпе – уй​рăм счет çи​не. Çак эр​не​ре ял тă​рăх пуç­лă​хĕ​сем​пе ирт​нĕ ка​наш​лу​ра рес​пуб​ли​кăн ка​пи​тал​лă юсав прог​рам​ми пур​нăç­лан​ни​не асăр​ха​са тă​ра​кан опе​ра​тор шан​та​ра​кан са​мант​се​не сÿт​се яв​рĕç. Ăна Шу​паш​кар ра​йон ад​ми​нист​ра​ци​йĕн пуç­лă​хĕн çу​мĕ Зоя Мас​ло​ва ерт​се пы​чĕ.

Суй​ла​ма тив​мест

Вы​рăн​ти хăй ты​тăм​лăх уп​рав​ле​ни​йĕн предс​та​ви​те​лĕ​сен ый​тă​вĕ​се​не «Ка​пи​тал​лă юсав» ком​мер​цил​лĕ мар пĕр​ле​шĕ​вĕн юри​ди​ци уй​рă​мĕн ер​тÿ​çи Эль​за Яков​ле​ва ху​рав​ла​рĕ.

Кун​та ну​май хват​тер​лĕ çурт​сен​че пу​рă​на​кан​сен çурт-​йĕ​рĕн ка​пи​тал​лă юсав фонд​не йĕр​ке​лес ме​ле сен​тяб​рĕн 28-​мĕ​шĕч​чен суй​ла​са ĕл​кĕр​мел​ли​не аса ил​тер​ни вы​рăн​лă. Юсав ĕçĕ​се​не вал​ли ук​çа-​тен​кĕ пух​мал​ли мес​ле​те пĕр​ле​хи пу​ху​ра пăх​са тух​са про​то​кол​па çи​рĕп​лет​мел​ле. Вĕ​сем ку ук​çа​на ăç­та пух​са пы​рас​си​не хар​пăр​​çă​сем хăй​сем па​лăр​таç­çĕ: е ТСЖ, ЖСК ер​тÿ​çин, е ре​гион опе​ра​то​рĕн сче​чĕ​сем çин​че.

Ю​сав ĕçĕ​се​не вал​ли ук​çа​на ятар​лă счет çин​че пух​ма йы​шăн​сан хват​тер ху​çи​сен про​то​кол​та çа​вăн пе​кех тĕп юсав ĕçĕ​се​не ирт​тер​ме уйăх​се​рен тÿ​ле​мел​ли ви​çе​не, вăл ва​ра та​риф​па пăх​нин​чен пы​сăк​рах пул​мал​ла мар, ка​пи​тал​лă юса​вăн ре​гион прог​рам​мин​чен ил​нĕ ĕç­сем​пе пу​лă​шу​сен пе​ре​чень​не, вĕ​се​не пур​нăç­ла​мал​ли вă​хăт​се​не, счет ху​çи​не та​та ăна уç­нă кре​дит ор​га​ни​за​ци​не çи​рĕп​лет​мел​ле. Пу​ху про​то​ко​лĕ​се​не Чă​ваш Рес​пуб​ли​кин пат​ша​лăх çурт-​йĕр инс​пек​ци​не, вы​рăн​ти хăй ты​тăм​лăх ор​га​нĕн уп​рав​ле​ни​не çи​тер​мел​ле. Ен​чен те хар​пăр​лăх ху​çи​сем тĕп юсав ĕçĕ​сен фонд​не йĕр​ке​лес​си​не хăй​сем тĕл​лĕн суй​ла​ма​сан çак йы​шă​нă​ва вĕ​сем​шĕн вы​рăн​ти хăй ты​тăм​лăх уп​рав​ле​ни​йĕн ор​га​нĕ ре​гион опе​ра​то​рĕн​че счет уç­са 10 кун​та пур​нăç­лать. Ку ве​домст​во вĕ​сем​шĕн пат​ша​лă​хăн за​кон​па пăх​нă прог​рам​ми​не пур​нăç­лас​си​не шан​та​ра​кан мел пул​са тă​рать. Ка​лă​пăр, ун​па ки​лĕ​шÿл​лĕн ну​май хват​тер​лĕ çурт​ра юсав ĕçĕ​се​не 2014 çул​та пур​нăç­ла​мал​ла, РФ Çурт-​йĕр ко​дек​сĕ опе​ра​то​ра çак тĕл​лев​пе пĕр çур​тăн сче​че çин​чен те​пĕр çурт сче​чĕ çи​не ку​çар​ма ирĕк па​рать. Па​рă​ма кĕ​нĕ çурт ху​çи​сем, пал​лах, хăй​сен юсав фонд​не ăна тат​нă хыç­çăн тин ук​çа пух​ма ты​тă​наç­çĕ.

Эль​за Ана​тольев​на пĕлтернĕ тă​рăх, ре​гион​ри опе​ра​тор ĕçĕ-​хĕ​лĕ​шĕн Чă​ваш Рес​пуб​ли​ки явап​лă, ве​домст​во рес​пуб​ли​кăн ст​рои​тельст​во ми​нис​терст​вин ни​кĕ​сĕ çин​че йĕр​ке​лен​ни​не па​лăрт​са хă​вар​мал​ла. Çурт​сен​чи юсав ĕçĕ​сем те унăн прог​рам​мин​че пăх​нă тап​хăр​сен​че ир​теç­çĕ. Ен​чен те çурт​ри хват​тер хар​пăр​çи​сем асăн​нă опе​ра​тор пу​лă​шăв​не хи​рĕç пул​са фон​да урăх ал​ла па​рас те​сен па​рă​ма та​тич​чен вĕ​сен çул​не икĕ çул​лăх обя​за​тельст​во пÿ​лет: ук​çа​на тÿ​ле​се тат​ма​сăр урăх опе​ра​тор пат​не куç­ма ирĕк çук.

Ве​домст​во предс​та​ви​те​лĕ çа​вăн пе​кех асăн​нă за​кон​ра ул​шă​ну​сем пул​сах тă​рас​са сис​тер​чĕ: халь​лĕ​хе ун​та пур са​ман​та та тĕп​лĕ виç­мен-​ха.

Ка​лă​пăр, çурт​ра тĕп юсав ĕçĕ​се​не тин кă​на пур​нăç­ла​нă: подъезд алă​кĕ​сем вĕр-​çĕ​нĕ, çурт тăр​ри​не ха​лĕ çеç вит​нĕ… Ун​та пу​рă​на​кан​сен са​хал​тан та 10 çул хуш​ши юсав​шăн тă​как​лан​ма тив​мес​си куç кĕ​рет. Ап​ла пу​лин те хар​пăр​çă​сен прог​рам​мă​на çав-​çа​вах хут​шăн​мал​ла-и – ял тă​рăх пуç­лă​хĕ​се​не акă мĕн кă​сăк​лан​тар​чĕ? «Ю​сав фонд​не тыт​са тă​мал​ли ме​ле каш​ни çурт​ра пу​рă​на​кан​сен суй​ла​мал​ли​не за​кон​ра уçăм​лăн ăн​лан​тар​нă – ку вĕ​сен ирĕ​кĕн​чен кил​мест», – те​рĕ Эль​за Ана​тольев​на.

Бюд​же​та вăя шан​са план​ла​мал​ла

Ĕ​нер​тен вы​рăн​ти хăй ты​тăм​лăх уп​рав​ле​ни​йĕ​сен бюд​же​чĕ​се​не тиш​ке​рес тап​хăр пуç­лан​чĕ. Çав​на май ра​йад​ми​нист​ра​цин фи​нанс па​йĕн пуç­лă​хĕн ти​вĕ​çĕ​се​не пур​нăç­ла​ка​нĕ Ма​рия Сер​гее​ва вы​рăн​ти пуç­лăх​се​не бюд​жет​ри ук​çа-​тен​ке план​ла​нă чух​не вăл кай​ран усă кур​ма​сăр «​çа​кăн​са тă​рас​ран» асăр​хан​ма тим​лĕ пул​мал​ли​не ка​ла​рĕ. Вĕ​сем до​ку​мен​та​цие тыт​са пы​ни ра​йо​нăн тĕп фи​нан​сист​не халь​лĕ​хе ти​вĕç­тер​мест. Çа​кăн​па пĕр​лех вăл бюд​жет​ри ук​çа-​тен​ке тул​лин тă​как​ла​ман ял тă​рă​хĕ​се​не те асăн​чĕ: Çыр​ма​пуç, Çĕньял, Са​ра​па​кас​си та​та Атай​кас​си. Пат​ша​лăх çул​сен ст​рои​тельст​ви валли та​та вĕ​се​не пăх​са тă​ма ук​çа-​тен​ке çи​те​лĕк​лĕ уйăр​ни​не çи​рĕп​ле​те​кен циф​рă​сем те ил​тĕн​чĕç ка​наш​лу​ра. Çав вă​хăт​рах çул-​йĕр фон​дĕн​чи ук​çа-​тен​ке ял тă​рă​хĕ​сен​че халь​лĕ​хе 43,3% чух​лĕ кă​на усă кур​ни пал​лă: хă​шĕ-​пĕ​ри хут ĕç­не вĕç­не çи​тер​мен, теп​ри​сем ка​наш​лу​ра çак пу​лă​шу пир​ки пĕр​ре​мĕш хут илт​рĕç.

Çы​вăх вă​хăт​ри пĕл​те​рĕш​лĕ уяв​сен​чен пĕ​ри вăл – ват​ти​сен ку​нĕ. Çа​кăн​па çы​хăн​нă пĕр​ре​мĕш ме​роп​рия​ти ĕнер Çĕньял ял тă​рă​хĕн​че ирт​нĕ. Ра​йад​ми​нист​ра​цин куль​ту​ра па​йĕн ер​тÿ​çи Оль​га Ма​ти​на вĕ​се​не каш​ни тă​рăх​рах тĕп​лĕ ха​тĕр​лен​мел​ли​не асăр​хат​тар​чĕ. Кÿ​кеç­ре вăл сен​тяб​рĕн 30-​мĕ​шĕн​че ир​тĕ.

ТАТЬЯ​НА МА​ЙО​РО​ВА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости